Practice makes perfect
Home Archives
Monthly Archives

January 2019

DIAMOND CUT DIAMOND /ˈdɑɪ·mənd kʌt ˈdɑɪ·mənd/ Định nghĩa A situation in which a sharp-witted or cunning person meets their match /ə sɪtʃ·uˈeɪ·ʃən ɪn wɪtʃ ə ʃɑrp ˈwɪt.ɪd ɔr ˈkʌn·ɪŋ ˈpɜr·sən mits ðeər mætʃ/ Được dùng trong tình huống: khi…

error: Content is protected !!