Topic 9: Mô Tả Đồ Vật (Describing Things) - Tieng Anh AZ
Practice makes perfect