Idioms - 67 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng nhất
Practice makes perfect
Học ngôn ngữ từ bản chất, nắm được sự hình thành ngôn ngữ và phương pháp học tập giúp bạn đi nhanh hơn.