Practice makes perfect
Home 1.Phát âm Dạng yếu của từ – Weak form