Practice makes perfect
Home Tags Posts tagged with "bốn chín gặp năm mươi"
Tag:

bốn chín gặp năm mươi

DIAMOND CUT DIAMOND /ˈdɑɪ·mənd kʌt ˈdɑɪ·mənd/ Definition (Định nghĩa) A situation in which a sharp-witted or cunning person meets their match /ə sɪtʃ·uˈeɪ·ʃən ɪn wɪtʃ ə ʃɑrp ˈwɪt.ɪd ɔr ˈkʌn·ɪŋ ˈpɜr·sən mits ðeər mætʃ/ Câu thành ngữ này được…

error: Content is protected !!